I. Definicje

 1. Administrator danych osobowych – Globitell Wholesale sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000705297,REGON: 368809400, NIP: 7272820933, : +48 22 871 99 97, poczta elektroniczna: biuro@glwh.pl
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Strona – prowadzona przez Administratora pod adresem: www.glwh.pl, za pośrednictwem której Użytkownik ma możliwość komunikowania się z Administratorem.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Globitell Wholesale.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy działania Strony internetowej www.glwh.pl, komunikacji oraz wysyłania przez Użytkowników komunikatów, w tym zakresu przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do komunikowania się z Globitell Wholesale z potencjalnymi klientami oraz klientami poza Stroną.
 2. Uwzględniając konieczność ochrony prywatności Użytkowników, Administrator w prowadzonej przez sobie działalności gospodarczej przestrzega zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO.
 3. Administrator oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkownika przy zachowaniu stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych, które zapewniają ową ochronę.
 4. Administrator danych osobowych, zapewniający stosowne zabezpieczenie danych w świetle obowiązujących norm i wiedzy, nie jest w stanie wykluczyć możliwości kradzieży danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Administratorem danych osobowych jest Globitell Wholesale sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000705297,REGON: 368809400, NIP: 7272820933, tel.: +48 22 871 99 97, poczta elektroniczna: biuro@glwh.pl
 6. Użytkownik uprawniony jest do kontaktowania się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej pod wskazanym w ust. 5 adresem lub poprzez pocztę elektroniczną.
 7. Globitell Wholesale sp. z o.o. s. k. jest właścicielem Strony, a także usługodawcą w świetle przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Dane osobowe Użytkownika

 1. Korzystając z Strony w celu komunikowania się z Globitell Wholesale, Użytkownik zobowiązany jest podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu komunikowania się z Globitell Wholesale za pośrednictwem Strony. Brak danych osobowych uniemożliwi skuteczne użytkowanie Strony.
 3. Administrator ponadto przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usług, a także do końca okresu przedawnienia, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 4. Administrator przechowuje dane kontaktowe Użytkowników na potrzeby realizacji usług oraz marketingu produktów i usług Globitell Wholesale do czasu ustalenia, iż został zgłoszony sprzeciw w zakresie ich przetwarzania albo cofnięta zgoda – w razie przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej uprzednio zgody przez Użytkownika.
 5. Globitell Wholesale sp. z o.o. sp. k., mając na uwadze art. 6 RODO, przetwarza dane osobowe Użytkowników w następującym celu:
  • komunikowania się przez Stronę z Globitell Wholesale,
  • zawarcia umowy o świadczenie usług z Globitell Wholesale bądź przez podmioty działające na jego zlecenie,
  • wykonania umowy o świadczenie usług, w szczególności zapewnienia poprawności działania usługi, wystawienia faktury czy innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub podmiotów zewnętrznego,
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów prawa czy decyzji organów państwowych,
  • marketingu i promocji usług oraz towarów świadczonych przez Globitell Wholesale sp. z o.o. s. k. lub innych podmiotów, współpracujących z Globitell Wholesale sp. z o.o. s. k.
 6. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika innym podmiotom jedynie w celu wynikającego z korzystania ze Strony.
 7. Administrator uprawniony jest udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom, które upoważnione są do ich otrzymania mocą przepisów prawa.
 8. Dostęp do podanych przez Użytkownika danych osobowych posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Stronę.
 9. Globitell Wholesale sp. z o.o. s. k. zastrzega możliwość przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe Użytkownika na zlecenie Administratora, w tym podmiotom usług zaopatrujących Globitell Wholesale w rozwiązania techniczne, organizacyjne czy informatyczne, dostawcom usług marketingowych, dostawcom usług księgowych, prawnych oraz doradczych; innym administratorom danych osobowych, którzy przetwarzają dane w swoim imieniu, w tym firmom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, bankom oraz instytucjom prowadzącym działalność płatniczą.

IV. Uprawnienia przysługujące Użytkownikowi

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, uprawniony jest do żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe,
  • uzupełnienia danych osobowych, jeśli są one niekompletne,
  • usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
  • przenoszenia jego danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.
 2. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 8 pkt. g pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na wypadek uznania, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Żądanie Użytkownika usunięcia danych osobowych niezbędnych do komunikowania się z Globitell Wholesale oraz świadczenia usług stanowi oświadczenie Użytkownika o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług i wywołuje skutki określone w Regulaminie.
 6. Strona wykorzystuje system Google Analytics, Google AdWords, a także inne narzędzia analityczne umożliwiające korzystanie przez Użytkownika z Strony.

V. Zmiana polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności podlega bieżącej weryfikacji i aktualizowaniu w razie potrzeby. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 01.2019 r.